راه محمد(ص) چ2 شمیز جیبی

کتاب راه محمد (ص) کتابی است که زندگی پیغامبر بزرگ جهان، محمد (ص) را با اصول تحلیلی شرح می دهد؛ جهان در چه ظلمت عمیق و متراکمی سرگردان بود و چگونه به ظهور رهبری نیاز داشت و چگونه محمد (ص)  با تمام صفات ضروری رهبر جهان طالع شد و دنیای طوفان زده و تیره را آرام و روشن ساخت.