راهنمای پژوهش خوب چ1 شمیز رقعی

پژوهش اجتماعی دیگر محدود به گروه کوچکی از پژوهشگران نخبه حرفه ای و تمام وقت نیست، بلکه دل مشغولی تعداد کثیری از افرادی شده است که به دنبال پروژه های تحقیقی کوچک مقیاس، به منزله بخشی از یک واحد دانشگاهی یا بخشی از پیشرفت حرفه ای خود هستند. هدف این کتاب ارائه یک راهنمای علمی و نمایاندن تصویری از مسائل کلیدی موجود در پژوهش اجتماعی به پژوهشگران است.