زمان و فضای عمو آلبرت (کودک و نوجوان) (شمیز) چ2

دانشمند
معروف، عمو آلبرت، و برادر زاده اش، گدانکن، وارد جهان ناشناخته می شوند تا
اسرار مرموز زمان و فضا را کشف کنند. با قهرمانان ما همراه شوید و کشف کنید که
چرا نمی توانید از مرز نهایی سرعت عبور کنید، چگونه بدون چاق شدن وزن اضافه
کنید، و چگونه بدون آن که بدانید تا ابد زنده بمانید.