زمان و وقت شناسی (مردم نگاری زندگی روزمره) چ1 شمیز رقعی 250000 ریال

وقتی
سخن از زمان رانده می شود اغلب نقش فرهنگ نادیده گرفته می‌شود. چنین می انگاریم
که زمان پدیده ایست طبیعی و جهان شمول در حالیکه در هر دوره ای از تاریخ و در هر
فرهنگی زمان شکل و شمایل ویژه خود را داشته است انسانی که در یکی از قبایل
دورافتاده آفریقا زندگی می کند یک شهروند ژاپنی فردی که در دوره ساسانیان می
زیسته است  و ما که در ایران  امروز هستیم هر کدام زمان را به شیوه‌ای
متفاوت درک می‌کنیم و بنابراین کردار های زمانی گوناگونی از خود نشان می دهیم‌ .
در کتاب حاضر تلاش شده است مواجهه فرهنگ ایرانی با پدیده زمان از مجرای
توصیف  مردم نگارانهٔ کنش های زمانی ما
در زندگی روزمره بررسی شود