زندگی من و یک داستان دیگر چ6 ش جیبی

این
گوشه ای از زندگی چخوف، نمایش نامه نویس و داستان سری بی همتا ست. جوانی که از
زندگی خشک و بی روح پدری که اسیر اوهام اشرافی است می گریزد و پی کارهای بدنی
پون رنگ کردن شیروانی می رود. این شهامت، در آن شهر کوچک، دختراعیان زاده ای را
شیفته او می کد. هر دو از شهر دل بر می کنند و به زندگی روستایی و کار های
تولیدی پر مشقت پناه می برند؛ ولی سیل سهمگیل زندگی اجتماعی همه این هوسبازی های
هوشمندانه را می شویم و با خود می برد...