زندگی و آثار جاحظ

زندگینامه
علمی دانشمندان اسلامی بیان شده است
احوال و آثار و آرای علمی 126 تن از دانشمندان  اسلامی است که در ریاضیات و علوم وابسته
به  آن مثل نجوم، نورشناسی، موسیقی و علم
الحیل. . و علوم طبیعی مثل فیزیک، شیمی، کیمیا،
طب و زیست شناسی کار کرده اند. همچنین احوال برخی از جغرافی دانان و تاریخ
نویسان و بعضی از فلاسفه نی بیشتر از باب حکمت ایشان در این مجموعه آمده است. می
توان گفت که زندگی و کار مهم ترین دانشمندان اسلامی در این مجموعه بررسی شده است
و برخی مقالات آن از لحاظ تفصیل و عمق و وسعت دامنه تحقیق بی نظیر یا  کم نظیرند.
دانشمندان اسلامی که احوالشان در این . مجموعه آمده است همه اسلامی اند، بی
آنکه
همه مسلمان باشند و همه - از ایرانی و عرب و
مغربی و مسلمان و یهودی و مسیحی - در سایه درخت پربار تمدن اسلامی زیسته اند و
کار کرده اند