سه نمایشنامه (ادبیات کلاسیک جهان) چ6 شمیز

   سه نمایشنامه اودیپوس شاه ، اودیپوس شاه در
کلونوس و آنتی گون پیوندی نزدیک با یکدیگر دارند .
درواقع این سه نمایشنامه نامه سرگذشت یک خانواده اند ، داستان پادشاه مشهور
شهر (( تبس )) است
که به دلیل لغزشی که از او سر می زند ، از سوی خدایان طرد و به مصیبتی بزرگ
دچار می شود .
در این اثر سخن از بازی های تقدیر ، قهر خدایان و تیرگی سرنوشت آدمی است ، که
بنا به نظر سوفو کل  جز به نیروی دانش و
عقل
نمی تواند به سعادت برسد .