قدرت های منطقه ای زرکوب چ 1

برخورد
دو قدرت بزرگ دنیای باستان، ایران و یونان، در سرزمین آناتولی که پل ارتباطی
میان دنیای شرق و غرب بود، گذشته از پیامدهای سیاسی و نظامی فراوان، در تحولات
فرهنگی این منطقه نقش بسزایی داشته است. سلطه قدرتمند هخامنشیان بر آناتولی، به
عنوان یکی از ساتراپی های این شاهنشاهی و ادامه این سلطه در طول حکومت سلسله های
بعد از آن سبب شد تا فرهنگ ایرانی از راههای مختلف در آناتولی گسترش و تداوم
یابد. نفوذ و سلطه روم شرقی و گسترش مسیحیت و حمایت امپراتوری بیزانس موجب گسست
موقت پیوندهای فرهنگی ایران و آناتولی شد. اما ورود مسلمانان به آناتولی و شکل
گیری دولت سلجوقی روم نقطه عطفی بود در رونق مجدد فرهنگ ایرانی در آن سامان و
آناتولی پایگاهی شد برای ترویج و گسترش فرهنگ ایرانی - به ویژه زبان فارسی و ادب
فارسی نویسنده این کتاب کوشیده تا با استفاده از نظریه های موجود در علوم
اجتماعی در باب نقش نخبگان در تغییرات اجتماعی، نقش و تأثیر نخبگان و نیز دامنه
نفوذ و راههای اثرگذاری ایشان بر این پدیده فرهنگی و چگونگی تعامل میان آنان را
بررسی کند.