کجا با این عجله (پرنده آبی) چ1 زرکوب

همیشه
می گویند زندگی مثل یک سفر است . درست هم می گویند . اما وقتی علامت های بین راه
جهت های مختلف را نشان می‌دهد ، مشکل می‌شود فهمید  که کدام راه را باید  رفت .
در این کتاب تصویری زیبا ، نویسنده خوانندگان را تشویق می‌کند که رویا های خود
را دنبال کنند