گفت و گوی معلم و فیلسوف چ4 شمیز پالتویی 100000 ریال

در
این کتاب گفت و گویی میان یک معلم و یک فیلسوف شکل می گیرد. در هر سخن ساده معلم
لایه های نامحسوس نهفته است، چنانکه از هر لایه ای فیلسوفی می‌تواند سر برآورد و
سخنی با وی باز گوید. گفت و گوها از مسیرهای مختلف گذر کرده و جنبه های گوناگونی
را در بر گرفته اند؛ مثلاً آموزش و یادگیری به طور اجتناب ناپذیری جنبه فلسفی
دارد؛ نظر و عمل، چون تار و پودی، در هم تنیده اند، فهم مفاهیم تعلیم و تربیت
نیاز به جرح و تعدیل های مفهومی دارد؛ جهانی و بومی بودن دو چهره ژانوسی تعلیم و
تربیت اند.