لبه تیغ (ادبیات کلاسیک جهان) چ12 شمیز رقعی

«
هر انسانی ترکیبی است از جایی که در آن چشم گشوده، خانه ای که درآن راه رفتن
آموخته بازی هایش در کودکی، افسانه هایی که شنیده، مدرسه کودک اش، شاعرانی که
خوانده و خدایی که به وی ایمان یافته است» لبه تیغ روایتی است از تجربه جست و
جوی لاری، جوانی که در طول جنگ و پس از آن در پی معنای زندگی است لاری به زندگی
مالوف پشت پا می زند و بخ گونه ای پیروزی و رستگاری در برابر جویندگان مال و جاه
و مقام، دست می یابد.