نبردهای تاریخ ساز-جلد اول (مجموعه رازها/11) (پرنده آبی) چ1 شمیز