نسبی گرایی (راهنمای سرگشتگان) چ1 شمیز رقعی 250000 ریال

نسبی
گرایی به منزله مهم ترین نگرانی بنیادی در فلسفه زندگی به امری چنان دهشت بارشده
که افراد را صرف نظر از مواضع نظری شان به موضع گیری در برابر آن وا می دارد،این
کتاب در پی نمایاندن مشکلات تفکر نسبی گرایانه است و از این روی می توان آن را
ضدنسبی گرایی تلقی کرد .اما بدان معنی نیست که از نظر نویسنده نسبی گرایی ریشه
همه شر هاست ، به یقین چنین نیست .باورهای غلط ، تبین های نادرست از واقعیت و
شرارت های اخلاقی در غیاب نسبی گرایی نیز وجود دارد.