وداع با اسلحه (ادبیات کلاسیک جهان) چ7 شمیز رقعی

ستوان
هنری امریکایی در جامه ستوایی ارتش ایتالیا پای به هنگامه جنگ جهانی اول مینهله
های خبری و سرمازدگی جوانی، چنان که در آغاز همه چیز حتی بیرهمی فراگیر جنگ نیز
عرصهای می شود برای ماجراجویی های جوانی عشق هم بدل می شود به گونه ای بازی در
جنگ میان ستوان و پرستاری انگلیسی رابطهای شکل می گیرد ہے که علیرغم تظاهرات
دوجانبه این رابطه چندان مایهای از عشقی | نمی یابد؛ اما در جهان جنگه حتی اگر
جهانی باشد که هنری به گمان خویش بی رحمی آن را جدی نگرفته استه باگنر زمستان و
تابستان نیست که زمان روی می نماینده بلکه بیش از آن در بهبود جراحت ها و بی
تابی برای دیداردلداده اش است که او در می یابد همه چیز رنگ عوض کرده است. جنگ
جانی تازه یافته و عشق نیز هم با این همه زوال ههه چیز را فرا گرفته و مرگ از
تمام نیروهای آدمی پیشی گرفته استه هنری و دلدادمانی توانست طلاق از میدان به در
روند، اما سایه جنگ با آنها راه می رود و ادامه می یابد.