یادداشت های زیرزمینی (با چهارده تفسیر) چ5 زرکوب رقعی