تهرانی_شهرستانی اندیشیدن در000 (مردم نگاری زندگی روزمره) چ1 شمیز رقعی 440000ریال

کتـاب
با روش مردمنگارانه سعی دارد به موقعیت تهران به عنوان متن و یک شهر
مرکزی در ساختار اجتماعی ایران بپـردازد و بر دوگانهای انگشت بگـذارد کـه
از
طریق فرهنگ و رسـانه در اجتماع ساخته شده و گاه باعث افتراق و انشقاق
جدی
اسـت. دوگانة تهرانی- شهرستانی که در مویرگهای جامعة ایرانی لانه کرده
است
گرچه در زندگی روزمره توسط تک تک شهروندان ایرانی تحمل و مدیریت میشود،
بر شکل و شمایل و محتــوای بسیاری از روابـط اجتماعی ما تأثیـر جـدی
دارد؛
به طوری که گاه مانع مهمی در راه ساختـن جامعة ایرانی به طور کل است. تنها
از
راه شناخت، تدقیق و مواجهه با چنین دوگانههایی است که میتوان امیـدوار
بود
اعتماد اجتماعی آرام آرام از میان خود جامعه سر برکشیده و ببالد.