جامعه شناسی هنر (گزیده آثار) چ1 شمیز رقعی 500000 ریال

کتاب
جامعهشناسی هنر پس از بررسی دیدگاههای نظریهپردازان کلاسیک
جامعهشناسی دربـــارۀ هنر، از طریق پرداختن به آثار اصلی و تأثیرگذار
جامعهشناسی، به چهار حوزۀ مهم در جامعهشناسی هنر میپردازد: تولید
اجتماعی هنر، جامعهشناسی هنرمند، موزهها و برساخت اجتماعی فرهنگ
والا، تحلیل شکل زیباییشناختی و ویژگی خاص هنر.
جرمی تنر میکوشــد ضمن معرفی این آثار برگزیده، در بافتی تاریخی،
به بررســی رابطۀ جامعهشناسی و تاریخ هنر نیز بپردازد. او ریشههای این
دو رشـته و سیر رشد آنها را واکاوی میکند و در نهایت تلاش میکند تا
بین این دو رشــته گفتوگویی سازنده برقرار کند. این کتاب برگزیدهای از
متنهای اساســی رشتۀ جامعهشناسی برای دانشجویان هنر و دانشجویان
تاریخ هنر است. جرمی تنر مدرس هنر و باستانشناسی (یونان و روم) در
کالج دانشگـاه لندن است.