لیبرالیسم محافظه کار چ2 زرکوب وزیری 1100000 ریال

ترجمه
کتاب های حوزه فلسفه و علوم انسانی به زبان فارسی، به ویژه در مواردی کد اثر نه
یک کتاب درسی و آموزشی بلکه حاوی کلان فکرهایی است که
جهت گیری های کلی و تحلیل فکری و فرهنگی و سیاسی نویسنده را معلوم می کند. از
تعادل و تناسب کافی برخوردار نبوده است. در کتاب فروشی های معتبر قفسه هایی دیده
می شود حاوی صدها کتاب ترجمه شده از معدودی نویسنده آلمانی - فرانسوی یا درباره
آنها، که بسا در زبان و فرهنگ مبدأ از کسری از این شهرت و حرمت علمی برخوردار
نیستند. در برابر، بسیاری از متفکران و نویسندگان طراز اول دنیا گاهی حتی یک
کتاب در میان کتب ترجمه شده به فارسی ندارند. علت عمده این اریب، تا حدود زیادی،
فضای مسلط روشنفکری و دانشگاهی است که بسیاری از مترجمان (اعم از حرفه ای و
متفنن، اعم از دانشگاهی و جز
آن) به تأسی از آن به انتخاب کتاب برای ترجمه ترغیب می شوند. حتی اگر این طور
دتنکران و نوشته هایشان را سرشار از خطا و آثارشان را برای جامعه ایران
بار از خطر ندانیم، لااقل می توانیم بپذیریم که برای ایجاد نوعی تعادل در اثر
تجدد شاد. به گونه ای که بتوان آثار برگردانده شده به فارسی را مشتی نمونه خدار
از تدلیا۔ فکر جهانی دانست، لازم است برخی هم به ترجمه آثار متفاوت با جهت گینی
های فکری و سیاسی مسلط روی آورند.
این کتاب متأثر از چنین دغدغه ای تدوین شده و امید دارم کسان دیگری هم در این
ترمیم د تغییر جهت گیری مساهمت ورزند.