برای هر چیز آماده ام (پرنده آبی) چ2 شمیز خشتی 150000 ریال