فلسفه معاصر اروپایی چ5 زرکوب 750000 ریال

فلسفه
معاصر اروپایی از آثار معدود و مهمی است که مکتب ها و جریان های عمده فلسفی
معاصر را شرح داده است . و نویسنده با تتبع فراوان توانسته مباحث اصلی هر یک
سیستم های فلسفی را در چند یا چندیت صفحه بیان کند و مشاهیر فیلسوفان آن را با
گزارشی جامع و موجز از آرائشان بشناساند . هر مکتب فلسفی در ضمن بحث و از افکار
متفکران اصلی آن مکتب معاصر است . امتیاز دیکر کتاب ضمیمه مترجم است که بیش از
نیمی از کتاب را شامل می شود و به نظام های فلسفی ای پرداخته که جای  آن در کتاب بوخسنکی خالی است و نقص جامعیت آن
را تدارک کرده است . کمتر اثری در معرفی فلسفه های جدید همچون اثر حاضر می توان
یافت که یک جا همه فیلسوفان نام آور  قرن
حاضر و مکاتب بزرگ فلسفه آن را در بر گرفته باشد . دانشجویان رشته فلسفه و دیگر
علاقه مندان برای آگاهی از فلسفه معاصر غرب این اثر را بسیار سودمند خواهند یافت
. بوخسنکی از استادان برجسته فلسفه در دانشگاه فرایبورگ آلمان بود . در بسیاری
از کشور های اروپایی و امریکا نیز تدریس کرده است . وی در 1995 میلادی در گذشت