سفر به سرزمین وحشی ها (پرنده آبی) چ4شمیز خشتی 90000 ریال