خاک خوب (ادبیات کلاسیک جهان) چ6 شمیز رقعی 380000 ریال

خاک
خوب را شاهکار پرل نویسنده امریکایی دانسته اند. پدرش مبلغ مذهبی بود و وی را در
کودکی با خود به چین برد. در اثارش طبیعت گرایی، انسان دوستی مسیحی و گونه ای
بدیهه سازی داستان های عامیانه چینی به هم آمیخته است. در این کتاب عرف و عادات و
باور های دهقانان چینی، که با فقر و گرسنگی و جنگ های داخلی بیشتر از انقلاب
درگیرند، با دقتی واقع بینانه توصیف شده است