نقاشی های مچاله (پرنده آبی) چ3 شمیز خشتی 200000 ریال

رامون عاشق نقاشی کشیدن است. همیشه و همه جا و از همه چیز
نقاشی  می کشد. تا این که روزی برادرش
نقاشی اش را مسخره می کند. رامون دلسرد می شود و نقاشی کشیدن را کنار می گذارد.
اما خواهر کوچکش نقاشی های رامون را دوست دارد. او چیزی به رامون می گوید که میل
نقاشی کشیدن را دوباره در او زنده می کند.