کجا با این عجله (پرنده آبی) چ3 شمیز خشتی 350000 ریال