بابا گوریو (ادبیات کلاسیک جهان) چ9 شمیز رقعی 410000 ریال

بالزاک در داستان بابا
گوریو با قلمی موشکافانه اجتماع خوش ظاهر و زشت نهاد عصر خود را توصیف می کند.

نویسنده در ترسیم روحیات
قهرمانان این داستان چنان مهارت و استادی نشان داده است که قهرمانان برجسته این
داستان چون مظهر و نمونه کامل افراد نوع خود شهرت جهانی یافته اند.