مرگ آشنایی پژوهشی در باب چیستی و ابعاد ... چ2 شمیز رقعی 610000 ریال

از آغاز بررسی تجربه های
نزدیک به مرگ در دهه هفتاد میلادی تا کنون پژوهشگران این حوزه همواره با پدیده ای
انفسی روبه رو بوده اند که مجال بررسی تجربی را فرا گرفته است. در این کاب مداقهه
الهیاتی و فلسفی در باب این تجربه  ها برای
نخستین بار در ایران سامان یافته است.

رویکرد کتاب رویکردی است
فلسفی و کلامی در مرحله کشف چیستی تجربه کوشش شده است جزئیات و ابعاد متنوع دخیل
در قضاوت درباره ماهیت تجربه حتی الامکان موشکافانه بررسی می شود.

همچنین در مرحله بررسی رهیافت
های گوناگون در اثبات حیات پس از مرگ روش تفسیری تحلیلی به کار گرفته شد.