تولد تولد تولدت مبارک (ماجراهای ایستگاه جنگلی) (پرنده آبی) چ2 خشتی زرکوب

زاغچه پرید روی میز بسته
تیله رنگی هایش خورد به ساعت ساعت از روی میز پایین افتاد عمو لاکی از خواب پرید و
داد زد دزد دزد

دزد؟زاغچه؟ چرا؟  من که می گویم حتما اشتباه شده؟

تو می گویی عمو لاکی که
اشتباه نمی کند؟

پس بیا برویم سراغ قصه تا
ببینیم واقعیت چیه!