راهنمای کدگذاری برای پژوهشگران کیفی چ2 شمیز وزیری 740000 ریال

کتاب راهنمای کد گذاری
برای پژوهشگران کیفی به طور اختصاصی بر کد ها و کد گذاری و چگونگی ایفای نقش آن ها
در فرایند های تحلیل یافته های کیفی تمرکز می کند. این کتاب برای تازه واردان به
عرصه پژوهش های کیفی منظومه ای از روش های کدگذاری را به شکل عمومی عرضه می کند.
تازه واردان می توانند دانش تکمیلی و بحث های مفصل تر درباره این روش ها را در
اکثر منابع ارجاع داده شده بیابند.