سقوط (ادبیات کلاسیک جهان) چ8 شمیز رقعی 150،000ریال

از زبان ژان باتیست
کلمانس قاضی شریف داستان سقوط است که ما نیز صدای سقوط آرام و تدریجی خویش را می
شنویم راستی کدام یک از ما هراس چنین افتادنی را از سر نگذرانده است؟

پس پیش از هر گونه قضاوتی
بهتر آن نیست که از جایگاه رفیع و جعلی قضاوت دوباره بر اقیانوس مه گرفته و ظلمانی
زیستن نگاهی افکنیم ما کدام یک از این فرو افتادگان در اقیانوسیم؟