فلسفه حسابرسی چ13 شمیز وزیری 490000 ریال

توضیح و تبیین فلسفه و
شناخت  فلسفی موضوع این کتاب نیست بلکه در
این نوشته با دیدی فلسفی به موضوع حسابرسی پرداخته شده و به مدد فلسفه کاربردی
تئوری ها و هدف های حسابرسی مورد مطالعه قرار گرفته است.برای دستیابی به این منظور
از روش قیاسی برای بیان موضوع استفاده شده است. بنابراین تلاش شده تا بررسی تحلیل
و ارائه توضیح های کافی خواننده بتواند درک صحیحی از مسائل ذیل پیدا کند:

-هدف های حسابرسی چیست؟

-حسابرس چگونهبه این
اهداف دست می یابد؟

-چه مشکلات و مسائلی برای
هریک از موارد فوق وجود دارد؟

مطالب
کتاب با بیان موضوع های مرتبط با یکدیگر کامل می شوند. اگر این موضوع ها در کنار
هم در نظر گرفته شوند تشکیل یک چهارچوب دستوری (هنجاری) برای تئوری ها ابتدا هدف
ها تعیین شده و سپس فرضیات بدیهی که تصور می شود جهت دستیابی به این هدف ها باید
تدوین شوند استنتاج می گردند