پدران و پسران (ادبیات کلاسیک جهان) چ10 شمیز رقعی 360000 ریال

کتاب پدران پسران از
بهترین آثار ایوان تورگنیف محسوب می شود که به بیشتر زبان های دنیا ترجمه شده است.
تورگنیف در این کتاب تحولات اجتماعی و آداب و رسوم طبقات مختلف روسیه را به تصویر
می کشد.

ستیزه و کشمکش میان پدران
و پسران جدال و سوء تفاهم میان زنان و مردان تضاد میان مردم شاعر منش و حقیقت
بین  و تضارب بین کارفرمایان و کارگران که
از مسائل حیاتی بشری هر دوره ای است در این کتاب وصف شده و اهمیت و تازگی کتاب را
در قرون متمادی محفوظ داشته است.