خاطرات خانه مردگان (ادبیات کلاسیک جهان) چ6 شمیز رقعی 550000 ریال

از آنجا مستقیم به آهنگری
رفتیم تا آهن ها را از پای خویش برداریم آهن ها افتاد ...آزادی....در میان مردگان
رستاخیزی رخ داده بود چه دقیقه توصیف ناپذیری

داستایفسکی این کتاب را
در دوران تبعید نوشته است. درسراسر کتاب درد و اندوهی کشنده و جانکاه موج می
زند.مردی حساس عصبی و با میلی تسلی نا پذیر در پی محبت و مودت می گردد و در فراق
آزادی از دست داده شده اشک می ریزد.