گتسبی بزرگ چ12 شمیز جیبی 100000 ریال

"«گتسبی به چراغ سبز ]انتهای لنگرگاه[ ایمان داشت. به آینده ای لذتناک که سال به سال از جلوی ما عقب تر می رود. اگر این بار از چنگ ما گریخت، چه باک، فردا تندتر خواهیم دوید... و سرانجام یک بامداد خوش...».
گتسبی بزرگ شاهکار اسکات فیتس جرالد و یکی از آثار کلاسیک ادبی در قرن بیستم است. این داستان ماجرا مردی است «با استعدادی خارق العاده برای امیدواری» که با رویای دستیابی به زندگی ای بهتر از غرب امریکا به نیویورک می آید؛ رؤیایی که سرانجام گتسبی، پس از سال ها رنج و مرارت، در می یابد «جایی در سیاهی عظیم پشت شهر» عقب مانده و «بی امان به گذشته» رانده شده است."