هدا گابلر (ادبیات کلاسیک جهان) چ2 شمیز 60000 ریال

نمایش
نامه هدا گالبر در چهارده پرده تنظیم شده است که در آن برخی از صفات  انسانی به تبلیغ ترین وجهی جچلوه  کرده 
است
 و خواننده  را متاثر می کند .  ابن اثر قدرت ایبسن را در صورتگری چهره های
زشت و کریه ، نامزدمی ها و خوی های 
ناپسند
 بشری به خوبی نشان میدهد ...