دو رساله عیش پیری و راز دوستی (ادبیات کلاسیک جهان) چ6 شمیز 150000 ریال

سیسرون خطیب و متفکر
نامدار رومی رساله پیری خود را هنگامی که از حرف نیرومندی چون سزار شکست می خورد و
در مرگ دختر دلبندش سوگوار می شود برای تسلای خاطر خسته خویش می نویسد. سیسرون در
رساله دوستی بزرگ ترین عطیه خداوند را پس از عقل دوستی می نامد و از راز گفتن با
رفیق یکدل حالی خوش تر نمی شناسد.