شهر اشباح (آوای روزان)(کمیک) چ2 شمیز وزیری 600000 ریال

چیهیر و دختر ده ساله ای
است که پدر و مادرشاتفاقی سر از شهر اشباح در می آورد.پدر و مادرش گرم خوردن
غذاهای خوشمزه ی اشباحند که هوا تاریک می شود جای رودر ا شکی می گیرد. چیهیرو می
خواهد برگردند ولی همین که رو به پدر و مادرش می کند می بیند آن ها تبدیل به خوک
شده اند حالا او باید در حمام اشباح بماند