بزرگان فلسفه چ6 شمیز وزیری 180000 ریال

این اثر برگزیدهای از زندگینامه و چکیدۀ اندیشههای عدهای از
مردان بزرگ عالم در چهار گوشۀ جهان است. مع هذا، همه به ما
یک چیز را تعلیم میدهند: حکمت و دانایی را دوست بداریم و
عظمت و حکمتی را که در عشق و محبت نهفته است بشناسیم؛
زیرا تنها در این صورت است که خوشبخت خواهیم شد.
مطالعۀ این کتاب به لحاظ اشتمال بر زندگینامۀ تعداد کثیری
از فیلسوفان و متفکران جهان، هم برای خوانندۀ عادی و هم برای
مشتاقان فلسفه مفید است، و دستکم میتواند انگیزۀ مناسبی
برای مطالعۀ آثار جدیتر و عمیقتر در این زمینه باشد