چه خوب که هشت پا نیستی (پرنده آبی) چ5 شمیز خشتی 220000 ریال

اگر هشت پا بودی هشت تا
پا داشتی که باید توی شلوارت فرو می کردی. با پسرک کوچکی در طول روز همراه می شویم
که با تخیل بازیگوشانه ی خود می فهمد که اگر بچه یک پرنده یک ببر یا بسیاری از
حیوانات دیگر بود هنگام غذا خوردن حمام کردن خوابیدن و سایر کارها با چه مشکلاتی
روبه رو میشد در پایان روز او در می یابد از همه بهتر این است که همان خودش باشد.

اولین کتاب مصور جولی
مارکز را مگی اسمیت با تصاویری دلپذیر تصویر گری کرده است.