قصه زرافه؛ از مجموعه این بود که ... (شماره 2/دوزبانه) (پرنده آبی) چ4 شمیز 150000 ریال

این بود که با یک مار
خوشگل دوست شدم اما دوستی ما بی ردسر هم نبود می خواهید بدانید دردسر های ما چه
بود؟ قصه مار را بخوانید