زندگی نادرشاه چ6 شمیز وزیری 550000 ریال

اهمیت این کتاب در آنت
است که نویسنده خود به ایران سفر کرده و نادرشاه را دیده و با اوضاع کشور از نزدیک
آشنا شده است. هنوی درباره نادر چنین می نویسد: مردی را می بینیم که نقشه های خود
را با عزم راسخ و شگفت انگیزی جامعه عمل پوشانید و طرح زندگی آینده خود را با دقت
و دور اندیشی بسیار ریخت و مقاصد خود را با پشتکار و خستگی ناپذیری به انجام
رسانید.اما نویسنده در پاره ای موارد به سبب تعصب خود از رفتار این جهانگشای بزرگ
و مردم ایران انتقاد ناروایی کرده است. در هر حال این اثر منبع تاریخی مهمی به شمار
می رود و چگونگی اوضاع ایران را در یکی از بحرانی ترین دوران های خود بازگو می
کند.