شیری در پاریس (پرنده آبی) چ2 زرکوب رحلی 670000 ریال

روزی روزگاری یک شیر بزرگ
رسید به شهر پاریس

دیدن کتاب شیری در پاریس
به یادم آورد که کتاب های تصویری چقدر می توانند زیبا باشند کیس هاوتن نویسنده و
تصویرگر کتاب کمی گم شده ام و اوه نه جورج برنده جایزه راگاتزی بولونیا