اعترافات یک کودک زمانه (ادبیات کلاسیک جهان) چ3 شمیز رقعی 590000 ریال

اعترافات یک کودک زمانه
داستان سرگردانی ها و گاه سبکسری های جوانی وعوالم غم و شادی زندگانی در اوضاع
آشفته و بی سر و سامان فرانسه پس از جنگ های ناپلئون است. نویسنده با صراحت صحنه
هایی از اوضاع روحی خود را در زمانه ای که اخلاق در اثر  جنگ رو به انحطاط نهاده است شرح می دهد.

بنابر این کتاب را می
توان آیینه تمام نمای وضع به هم ریخته و هرج و مرج اجتماعی سیاسی و مذهبی قرن
نوزدهم در فرانسه و نمایانگر روحیات و احساسات و عواطف جوانان دانست.