زنان کوچک (ادبیات کلاسیک جهان) چ9 شمیز رقعی 700000 ریال

از اینکه می دیدم جو و مگ
پیراهن هایی از پولین فندقی می پوشند تا به مجلسی بروند که تمام بچه های دیگر لباس
ابریشمی به تن داشتندبه هیجان می آمدم. به آن ها نیز مثل من آموخته بودند که به
فرهنگ و اخلاق بر ثروت برتری دارد...