رومئو و ژولیت (ادبیات کلاسیک جهان) چ17 شمیز رقعی 280000 ریال

رومئو و ژولیت داستان غم
انگیز دو دلداده است که میتوان آن را لیلی و مجنون مغرب زمین تلقی کرد و به اکثر
زبان های جهان ترجمه شده است. این دو دلداده از دو خاندان هستند که سال ها با
یکدیگر سر دشمنی داشته و به کشتار یکدیگر می پرداخته اند و حتی دامنه این خصومت به
خدمتکاران و اطرافیان آن ها کشانده می شده است. وقتی رومئو و ژولیت دلباخته یکدیگر
می شوند سرنوشت به آن ها یاری می کند که مخفیانه پیوند زناشویی ببندند.

ولی
همان سرنوشت ظالم حوادثی را به وجود می آورد که پس از مرگ تصادفی دو نفر از بستگان
آن دو خاندان رومئو تبعید می شود و در این ضمن پدر بی خبر ژولیت وسایل عروسی او را
با یکی از نجبا فراهم می کند ژولیت برای اجتناب از این عمل به راهنمایی یک راهب
دارویی می نوشد که به خوابی مرگ آسا فرو رود و همه او را مرده تصور کنند تا رومئو
از تبعید بازگردد و اورا با خود به شهری دیگر ببرد. ولی رومئو با شنیدن خبر مرگ
ژولیت خود به شهر ورونا باز می گردد و در کنار ژولیت با نوشیدن زهر جان می سپارد و
ژولیت هم پس از بیدار شدن و مشاهده نعش محبوب خود با خنجر خود کشی می کند. پس از
این واقعه سران دو خاندان که فرزندان خود را در نتیجه خصومت از کف داده اند دست از
دشمنی برمی دارند و آشتی می کنند