1. خانه
  2. اخبار

افلاطون چاپ دومی شد

کتاب افلاطون از مجموعۀ راهنمای سرگشتگان انتشارات کونتینیوم که بار نخست با ترجمۀ ایرج آذرفزا در سال 1398 منتشر …

«جمهور» به چاپ بیستم رسید

جمهور افلاطون با ترجمۀ روان و شیوای فؤاد روحانی پس از 65 سال از چاپ نخستین آن، برای بار بیستم به همت انتشارات …