1. خانه
  2. اخبار

جایِ خالی مجلهٔ مرور کتاب در نشریات ایران

اندکی پس از انتشار شمارۀ سوم دورِ جدید این نشریه، صفحۀ اینستاگرام انتشارات علمی و فرهنگی میزبان متین غفاریان، …

گفتگو دربارۀ دورۀ تازۀ مجله «کتاب امروز»

پس از انتشار شمارۀ سوم مجله احیا شدۀ «کتاب امروز» و استقبال مخاطبان دنیای کتاب و مطبوعات بناست در تاریخ 8 …