1. خانه
  2. اخبار

چهاردهمین چاپ مبانی فلسفۀ هنر منتشر شد

مبانی فلسفۀ هنر آن شپرد با ترجمۀ علی رامین و ویراستاری کامران فانی پس از 25 سال گذشت زمان از چاپ نخست، در سال 1400 …