1. خانه
  2. اخبار

علویان در قدرت

روزنامه سازندگی در صفحۀ راه‌نمای کتاب خود چند کتاب از انتشارات علمی و فرهنگی را معرفی کرده است. یکی از این …

ترکیه‌ی امروز را بشناسید

کمال هاشم کارپات در کتاب «تاریخ مختصر ترکیه» کوشیده وقایعی که ترکیه‌ی امروز را ساخته است از نظر بگذراند.