تعطیلی ادارات استان تهران

تعطیلی ادارات استان تهران

با توجه به تعطیلی ادارات استان تهران کلیه سفارشات در تاریخ 9 مردادارسال می گردد.