ابعاد روایت پردازی مضمون، ایدئولوژی، هویت چ1 شمیز رقعی 380000 ریال

این کتاب مجموعه تحلیلهای روایتشناختی ژپ لینتولت، پژوهشگر و
نظریهپرداز
دانشگاه گرونینگن هلند، در خصوص ابعاد روایتپردازی در دنیای داستانی چهار
تن
از داستانپردازان بزرگ فرانسوی و کانادایی است.
نویسنده به تجزیه و تحلیل کاربردی نظریة روایتشناسی لینتولت پرداخته و
توانسته
است با بسط و توسعة نظریة روایتشناسی خود قدم به دنیای معناشناسی بگذارد
و از طریق تحلیلهای روایتشناختی، مضمون، ایدئولوژی و هویت هر یک از
داستانپردازان مزبور را از هزارتوی روایتهای در هم فرورفته برون آورد این کتاب مجموعه تحلیلهای روایتشناختی ژپ لینتولت، پژوهشگر و نظریهپردازدانشگاه گرونینگن هلند، در خصوص ابعاد روایتپردازی در دنیای داستانی چهار تناز داستانپردازان بزرگ فرانسوی و کانادایی است.نویسنده به تجزیه و تحلیل کاربردی نظریة روایتشناسی لینتولت پرداخته و توانستهاست با بسط و توسعة نظریة روایتشناسی خود قدم به دنیای معناشناسی بگذاردو از طریق تحلیلهای روایتشناختی، مضمون، ایدئولوژی و هویت هر یک ازداستانپردازان مزبور را از هزارتوی روایتهای در هم فرورفته برون آورد